Kranenburg Praktijkonderwijs is een school waar…

 • we aandacht hebben voor iedere leerling; voor wie je bent en voor wat je kunt.
 • we je ondersteunen in het maken van keuzes en het vinden van oplossingen.
 • we duidelijkheid en structuur bieden.
 • we samenwerken met ouders belangrijk vinden.
 • ruimte is voor leren én plezier.

Leerlingbegeleiding

Welke begeleiding krijgen leerlingen? 

Alle medewerkers van de school begeleiden de leerlingen bij het aanleren van prettige omgangsvormen. Zij geven goed voorbeeldgedrag en spreken leerlingen aan als die zich niet aan de afspraken houden.

Iedere leerling heeft een mentor. De mentor is altijd eerste aanspreekpunt, ook voor ouders. Als er problemen zijn in de ontwikkeling van een leerling, dan kunnen alle betrokkenen, dus ook de ouders, overleggen met de zorgcoördinator en (eventueel) orthopedagoog. De zorgcoördinator kan advies vragen aan de leerplichtambtenaar, de jeugdhulpverlener, de schoolarts en andere externe begeleiders. Bij een gesprek met één of meerdere kernpartners worden ook de ouders uitgenodigd.

Begeleiding mentor aan leerlingen

 • Begeleiding in de klas: leren van sociaal gedrag, programma op maat.
 • Persoonlijke gesprekken over de individuele ontwikkeldoelen.
 • Verzamelen van bewijzen voor het portfolio (= map met de resultaten van het werk) en in het Leerlingvolgsysteem.
 • Bespreken van de voortgang.
 • Handelingsplan maken als het niet vanzelf goed gaat.
 • Vakinformatie
 • Sociaal gedrag
 • Arbeidscompetenties
 • Begeleiding bij de eerste stage- opdrachten binnen de school.

Ondersteuning mentor aan ouders

 • Informatie van school: telefoon, e-mail en ouderavonden.
 • Contact over de ontwikkeling van uw zoon of dochter.
 • Begeleiding bij sectoren uitstroomkeuzes.
 • Het Ontwikkelingsperspectiefplan (afgekort OPP) in orde maken en bespreken, 2 keer per jaar.
 • Aanbod: huisbezoek in leerjaar 1 en alle nieuwe leerlingen uit andere leerjaren.
 • U kunt via de mentor in contact komen met een lesgever, als u vragen heeft.